فیزیولوژی رفتارهای تولیدمثلی در ماهی

ماهیان دارای الگو های رفتار تولیدمثلی جالبی هستند که با اکولوژی آنها ارتباط متقابلی دارد.در واقع آزاد کردن گامتها توسط ماهی ها نیازبه همزمانی رفتاریابلوغ گامتهاهم دریک جنس وهم دربین جنس ها دارد.کنترل این رفتار تولیدمثلی پیچیده بوده وهم هورمونهای درونی وهم عوامل خارجی مثل فرومونها ،فتوپریود ،دما ومحل تخمریزی نیز دراین امرمشارکت دارند. 

  مقدمه:

ماهیان دارای الگو های رفتار تولیدمثلی جالبی هستند که با اکولوژی آنها ارتباط متقابلی دارد.در واقع آزاد کردن گامتها توسط ماهی ها نیازبه همزمانی رفتاریابلوغ گامتهاهم دریک جنس وهم دربین جنس ها دارد.کنترل این رفتار تولیدمثلی پیچیده بوده وهم هورمونهای درونی وهم عوامل خارجی مثل فرومونها ،فتوپریود ،دما ومحل تخمریزی نیز دراین امرمشارکت دارند.

انواع رفتارها ی تولید مثلی:

ماهیانی که از تخمها محافظت نمی کنند:

۱) تخم ریزهای بستروسیع:

دراین گروه رفتار معاشقه یا ایجاد ساختارهای تولیدمثلی دیده نمی شودوبه صورت گروهی اقدام به تخم ریزی وسیع می کنند.

۲) مولدین پنهان ساز:

تخمهای خودرا پنهان کرده ولی از آنها مراقبت نمی کنند. مانند ماهی آزاد و قزل آلاکه به کمک دم خود سوراخی حفر وتخم ها رادر آن پنهان می کنند. ویاماهی بیتر لینگ که تخم هارا در داخل آبشش صدف یونیونید قرار می دهد.

مرا قبت کنندگان:

۱) انتخاب کنندگان بستر:

این دسته لانه نمی سازند اما ماهیان نر بستر تخمریزی را تمیز می کنندمثل گاوماهیان

۲) تخمریزهای لانه ساز:

این ماهیان انواعی از ساختارها ،حفرات یاگودال ها رامی سازند وتخم ها رادر داخل آن قرار داده وبارور می سازند.

/ 0 نظر / 81 بازدید