بهداشت روان در شعر شاعران

گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست

رنگ رخساره خبر می دهد از سر ضمیر

عشق پیرانه سر از من عجبت می آید

چه جوانی تو که از دست ببردی دل پیر؟!

سعدی

                                    *******

چو نیکو منش باشی و بردبار

نگردی به چشم خردمند، خوار

از آن پاک دین تر کسی را مجوی

که خوانند خلقش پسندیده خوی

فردوسی

                                    *******

نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

برون کن ز سر، باد خیره سری را

ناصر خسرو

                                  *******

ز من بشنو اگر خواهی ز روی فهم و آگاهی

همه کارت به دلخواهی به مقطع آید از مبدأ

بخیلی را مکن پیشه زخاطر برکن این ریشه

به بیخ آن بزن تیشه به رسم مردم دانا

سنایی

                                  *******

رهایی خواهی از سیلاب اندوه

قدم بر جای باد بود چون کوه

نظامی

                                  *******

در حدیث راست، آرام دل است

راستیها دانه و دام دل است

راستی را پیشه‏ى خود کن مدام

تا شوی در هر دو عالم، نیکنام

مولوی

                                  *******

چو شادی بکاهد، بکاهد روان

خرد گردد اندر میان، ناتوان

فردوسی

/ 0 نظر / 278 بازدید